Ordin MAI nr. 40 din 2018 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut : Sindicatul Național Uniunea Polițiștilor

"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Ordin MAI nr. 40 din 2018 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut

Posted on | May 3, 2018 | Comments Off on Ordin MAI nr. 40 din 2018 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut

Ministerul Afacerilor Interne – MAI – Ordin nr. 40/2018 din 27 aprilie 2018

 

Ordinul nr. 40/2018 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut 

În vigoare de la 03 mai 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 03 mai 2018. Formă aplicabilă la 03 mai 2018.

 Având în vedere dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV alin. (5) din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

   Art. 1. –   Prezentul ordin reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale, denumită în continuare majorare, prevăzută de art. IV alin. (1) din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau 

neprevăzut pentru care se acordă acest drept personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I. 

   Art. 2. –   În sensul prezentului ordin, prin personal cu statut special se înţelege cadrele militare în activitate, poliţiştii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate din unităţile M.A.I. 

   Art. 3. –   (1) Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru şi formele de organizare a acestuia. 

   (2) Comandanţii/Şefii unităţilor din M.A.I. au obligaţia de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacităţii de muncă în cazul personalului propriu care a prestat muncă suplimentară. 

   Art. 4. –   (1) Sunt activităţi deosebite desfăşurate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu specifice unităţii potrivit competenţelor legal stabilite, acele activităţi care se realizează în una dintre următoarele condiţii: 

 1. a)au un grad ridicat de risc asupra integrităţii fizice, sănătăţii sau vieţii personalului implicat;

 2. b)au un grad ridicat de complexitate şi dificultate;

 3. c)presupun intervenţia specializată în funcţie de nivelul de urgenţă şi/sau gravitate al situaţiei/evenimentului;

 4. d)la creşterea capacităţii operaţionale a unităţii, precum şi în situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente.

   (2) În toate situaţiile, activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut. 

   Art. 5. –   (1) Prestarea muncii suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 4 se dispune de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. 

(2) În cazuri cu totul deosebite se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de şeful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare. 

   (3) Conducătorii/Şefii unităţilor care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizează în şedinţa de comandă organizată la începutul fiecărei luni calendaristice evoluţia evenimentelor/situaţiilor din aria de responsabilitate, în baza datelor şi informaţiilor specifice deţinute şi stabilesc, la propunerea personalului cu funcţii de conducere din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată în condiţiile prevăzute la art. 4, în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă. 

   Art. 6. –   (1) Majorarea se plăteşte personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 1. a) există ordinul/dispoziţia şefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare în condiţiile prevăzute la 4, scris(ă) şi emis(ă) conform competenţelor şi regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităţi. În situaţiile care implică desfăşurarea de urgenţă a muncii suplimentare, ordinul/dispoziţia şefului ierarhic poate fi comunicat(ă) şi verbal, dar cu obligaţia de a fi consemnat(ă) ulterior în scris, în cel mai scurt timp posibil;

 2. b)nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensaţii etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;

 3. c)compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;

 4. d)se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie.

   (2) Timpul normal de lucru se stabileşte lunar, prin înmulţirea numărului de zile lucrătoare din luna calendaristică cu 8 ore/zi. 

   (3) Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară prestată şi presupune că pentru numărul de ore lucrate peste timpul normal de lucru se acordă acelaşi număr de ore libere plătite. În cazul în care orele lucrate peste timpul normal de lucru au fost compensate prin ore libere plătite în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea nu se mai plăteşte. 

   (4) Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat ca muncă suplimentară şi se determină pe baza raportului dintre solda de funcţie/salariul de funcţie şi durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfăşurat munca suplimentară. 

   (5) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), majorarea se plăteşte prin adăugare la drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului respectiv şi la drepturile salariale corespunzătoare muncii suplimentare prestate pentru care nu a fost acordat timp liber corespunzător. Orele suplimentare care fac obiectul acordării altor drepturi salariale expres prevăzute pentru munca suplimentară nu se iau în calcul la plata majorării în condiţiile prezentului ordin. 

   Art. 7. –   (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat muncă suplimentară, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   (2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de şeful ierarhic nemijlocit, se aprobă de ordonatorul de credite sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competenţelor şi se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii. La momentul întocmirii centralizatorului lunar, şeful ierarhic nemijlocit întocmeşte şi un raport către ordonatorul de credite prin care îşi asumă motivele pentru care nu a fost posibilă acordarea timpului liber corespunzător. 

   (3) Pentru personalul cu statut special ale cărui raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum şi pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale. 

   (4) Pentru personalul M.A.I. detaşat, mutat, împuternicit pe o funcţie de conducere sau pus la dispoziţie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăşurarea activităţii, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum şi a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent. 

   (5) Pe timpul delegării nu se poate plăti muncă suplimentară. 

   (6) După plata drepturilor salariale lunare ale personalului propriu, fiecare ordonator de credite transmite, ierarhic, către Direcţia Generală Financiară, o raportare centralizată la nivel de unitate, privind sumele aferente plăţii lunare a majorării pentru munca suplimentară prestată, asigurate cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci suplimentare. 

   Art. 8. –   (1) Structurile cu atribuţii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispoziţiilor prezentului ordin, conform competenţelor. 

   (2) Dispoziţiile prezentului ordin nu aduc atingere prevederilor care reglementează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, care se aplică în mod corespunzător. 

   (3) Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin. 

   Art. 9. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

 

 

    Bucureşti, 27 aprilie 2018. 

    Nr. 40. 

 

 

ANEXĂ  

 

– Model – 

   
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Unitatea . . . . . . . . . .
Aprob,
Ordonatorul de credite*)
. . . . . . . . . .

 

   *) Inclusiv persoana delegată potrivit competenţelor. 

 

CENTRALIZATOR LUNAR
cu personalul care a prestat muncă suplimentară pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut
în luna . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Gradul, numele şi prenumele Data şi intervalul de timp (muncă suplimentară) Tipul activităţii**) Numărul orelor suplimentare necompensate Observaţii (motivele necompensării)
             
             
             
             

 

   **) Se va înscrie, după caz, dacă activitatea se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. În funcţie de numărul de persoane şi de tipul activităţii se pot întocmi centralizatoare lunare pentru fiecare dintre condiţiile de desfăşurare a activităţilor. 

 

 

 

 
 

Întocmit,
. . . . . . . . . .

 

 

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!

Comments

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

 •  

  dsc01828 dsc01833 dsc01877 dsc01881 dsc01898 dsc01905 dsc01916 dsc01920