"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Legislație specifică poliției

 

Anexa cuprinzând standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

Codul Civil

Constituția României

Ghid al carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor

H.G. 490/2006 pentru modificarea anexei la HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

H.G. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică statutul polițistului

H.G. 196/2005 privind aprobarea strategiei M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale

H.G. 395/2004 pentru completarea H.G. 1578/2002

H.G. 965/2003 pentru completarea H.G. 1578/2002

H.G. 1074/2006 pentru modificarea anexei la H.G. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică statutul polițistului

H.G. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

H.G. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective

H.G. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

Hotărârea. 991/2005 pentru aprobarea codului de etică și deontologie al polițistului

Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea activităților publice

Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea 420/2003 pentru aprobarea O.G. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ

Legea 360/2002 privind statutul polițistului

Legea 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri personale și răspunderea civilă

Legea 117/2011 pentru modificarea și completarea legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Legea 155/2010 privind Poliția Locală

Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați

Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Legea 284/2010 cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

Legea 133/2011 pentru modificarea legii 360/2002 privind statutul polițistului

Norma de aplicare a prevederilor legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Norma M.A.I. de protecție a informațiilor clasificate secret de servici în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul M.A.I.

Norma metodologică de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Noul Cod de Procedură Civilă

OMAI nr. 9 din 2009 privind conditiile în care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savârsite de acesta

O.M.A.I. 45/2009 pentru modificarea ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I.

O.M.A.I. 118/2011 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Administrației și Internelor

O.M.A.I. 216/2009 privind cercetarea penală a personalului din structurile Ministerului Administrației și Internelor

O.M.A.I. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor

O.U.G. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

O.U.G. 107/2011 pentru modificarea legii 360/2002 privind statutul polițistului

O.M.A.I. 257/2007 privind activitatea de psihologie ăn Ministerul Internelor și Reformei Administrative

O.M.A.I. 54/2011 privind formarea inițială, în anul 2011, în instituțiile de învățământ ale M.A.I. a polițiștilor locali

O.M.A.I. 74/2010 pentru aprobarea normelor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul M.A.I.

O.M.A.I. 124/2011 privind activitățile desfășurate la nivelul M.A.I. De către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese

O.M.A.I. 439/2008 privind asigurarea asistării polițiștilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

O.M.A.I. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor

Ordonanța nr. 2/2011 privind regimul juridic al contravențiilor

Ordonanța nr. 137/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de administrare

O.U.G. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

O.U.G. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor

Regulament de organizare și funcționare a Poliției Locale

Regulament privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații

OMAI 133/2012 Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din MAI

Lege nr. 87 din 2012 – Lege privind aprobarea O.U.G nr. 107 din 2011 pentru modificarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din MAI

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ordin nr. 172 din 2012 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea programelor de reconversie profesională a poliţiştilor la nivelul MAI

Lege nr. 146 din 2012 privind operationalizarea DGA din cadrul MAI

Ordin nr. 187 din 2012 Ordin privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor

Hotarâre pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de învatamânt pentru formarea politistilor

Ordinul nr. 86 din 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Metodologie 2013 – Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne din 12.06.2013

Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3602002 privind Statutul poliţistului

Instructiuni nr. 114 din 2013 – Instructiunile nr. 114 din 2013 privind raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne

Legea nr. 255 din 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

Ordinul nr. 129 din 2013 pentru completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din M.A.I, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 69 din 2009

Ordin MAI nr. 50 din 09 aprilie 2014 pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul MIRA nr. 665 din 2008 privind unele activităţi de management si resurse umane

Ordin MAI nr. 51 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil s

Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situatii în care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca din 07.04.2014

Ordinul nr. 53 din 2014 pentru stabilirea formei si continutului scrisorii de informare privind încalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera

Ordinul nr. 32 din 2014 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca

Ordin 35 2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor încadrati într-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati

Ordin 37 din 2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite

 Hotarârea nr. 270 din 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române actualizata

OUG nr. 37 din 2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG nr. 103 din 2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în

Ordin nr. 101 din 01 iulie 2014 – Ministerul Afacerilor Interne

Decizia nr. 392 din 2014 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) si ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360 din 2002

Ordinul nr. 163 din 2014 pentru modificarea si completarea OMAI nr. 298 din 2011 privind procedura si cazurile de modificare si sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

Ordinul nr. 4 din2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru personalul M A I care desfasoara activitati în zilele de repaus saptamânal, de sarbatori legale etc

O M A I nr 42 din 2015 privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situatii în care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca

Ordin 52 din 2015 Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situatii în care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de muncă pdf

Instructiuni nr. 45 din 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publica din institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne

Legea nr. 155 din 2015 pentru modificarea Legii nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat.pdf

Ordin MAI Nr. 122 din 2015 privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea MAI, aprobate prin Ordinul MAI nr. 243 din 2011.pdf

Ordin 157 din 2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru personalul M.A.I

Ordinul nr. 9 din 2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor, concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în Ministerul Internelor si Reformei Administrative din 28.11.2008

Fişa Metodologie 2008 modificat de Ordin 9 din 2016

Ordinul nr. 30 din 2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare

Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare din 15 februarie 2016

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat din 10.03.2016.pdf

OUG nr. 6 din 2016 privind unele masuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse în procesul penal.pdf

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului. pdf

Legea nr. 152 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

OUG nr. 20 din 2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016.pdf

Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne .pdf

Anexele nr. 1-26 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, din 02.09.2016

O.U.G. nr. 76 din 2016 privind infiintarea organizarea si functionarea directiei generale de protectie interna a M.A.I.

Legea nr. 180 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17 din 1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor.pdf

Ordinul nr. 188 din 2016 pentru aprobarea unor masuri în domeniul resurselor umane, necesare operationalizarii Directiei Generale de Protectie Interna.

OUG nr. 99 din 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Ordinul-nr-203-din-2016-pentru-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-directiei-medicale

Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-directiei-medicale-din-14-12-2016.pdf

OUG nr. 9 din 2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

Ordinul nr. 53 din 2017 privind acceptarea donatiilor, darurilor manuale, comodatelor si sponsorizarilor în MAI.pdf

Legea nr. 115 din 2017 pentru aprobarea OUG nr. 9 din 2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative.pdf

Ordinul MAI nr. 78 din 2017 privind conditiile de acordare a majorarii salariale, ptr lucru în afara programului normal de lucru, de la domiciliu.pdf

Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.pdf

OUG nr. 59 din 2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.pdf

Instructiunile nr. 94 din 2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilori, MAI, nr. 45 din 2015 privind Corpul instructorilor de OP din institutiile de formare profesionala initiala ale MAI.pdf

 

OUG nr. 56 din 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152 din 2017 pentru aprobarea OUG nr. 99 din 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice.pdf

Legea nr. 137 din 2017 pentru aprobarea OUG nr. 2 din 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative.pdf

Ordinul nr. 107 din 2017 privind asistenta juridica în MAI si în unitatile, institutiile si structurile din subordinea acestuia.pdf

 

Ordinul nr. 160 din 2017 privind asigurarea protectiei personalului MAI.pdf

 

Legea nr. 61 din 2018 pentru modificarea si completarea OG nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine public.pdf

Ordinul nr. 146 2578 din 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti.pdf

OUG nr. 114 din 2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative .pdf

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!
Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01808 dsc01828 dsc01848 dsc01850 dsc01851 dsc01904 dsc01905 dsc01920