"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

   1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
   “ (21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte. 

   (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.” 
   2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ (5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.” 
   3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 10. –   (1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:”. 
   4. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   “ (3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

   (5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” 
   5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
   “ (31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă. 

   (32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.” 
   6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 
   “ (71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.” 
   7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 23. –   (1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.” 

   Art. II. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Invitatie 1 Martie

Membrele de Sindicat sunt invitate cu ocazia zilei martisorului la Teatrul Metropolis

Marti 1 martie 2016 ora 18:00 la spectacolul Tarelkin, după A.V. Suhovo Kobîlin.

Un scurt sinopsis al spectacolului Tarelkin:

O tragicomedie, o satiră ce vorbeste despre corupţie. Acţiunea   spectacolului se petrece în Rusia secolului XIX, dar birocraţia, şpaga, corupţia funcţionarilor publici din jurul lui Tarelkin, manifestate sub diverse forme ne trimit uşor cu gândul către contemporaneitate.Tarelkin  e un funcţionar şmecher, superiorul său fiind încă şi mai abil în  manipularea şpăgilor. Împins de egoul său, Tarelkin îşi înscenează moartea, apelând la această farsă odată cu decesul vecinului său, Kopîlov, disparând astfel cu prada acaparată  şi cu documentele acuzatoare. “Cazul” va fi judecat de o poliţie la fel de coruptă. Spectacolul abundă în imagini teatrale pline de haz, accente groteşti  “atmosfera de lucru” a funcţionarilor, poliţiştilor, mita dată cu valiza, dosare netrimise la judecată, toţi ca nişte marionete mişcate de forţa banului. Istoria corupţiei se repetă şi nu există nicio scăpare. Monologul lui Tarelkin din final, vine ca o secure …  e “lumea strâmbă” cea în care trăim.

 

In atasament se regaseste afisul spectacolului si distributia.

afis-Tarelkin_1084x1549

Distributie Tarelkin PDF

CONVOCARE ADUNARE GENERALA

Biroul Executiv al SINDICATULUI NAȚIONAL UNIUNEA POLIȚIȘTILOR UNIPOL compus din: Președinte – IDITA MARIUS, Secretar General – IVANICI MIHAI, Vicepreședinte – COTOLEA RĂZVAN NICOLAE, Vicepreședinte – POPA EMILIA, Vicepreședinte – IENEI LUISA ROXANA, convoacă în conformitate cu dispozițiile art. 14, lit. I din Statut, Adunarea Generală pentru data de 4 martie 2016, ora 16.00, la Sediul Confederației MERIDIAN din Str. D. I. Mendeleev 36-38, sector 1, Bucuresti, pentru a dezbate ca puncte pe ordinea de zi, următoarele:

 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Sindicatului, aferente anului

calendaristic 2015, în baza rapoartelor care vor fi prezentate;

 1. Descărcarea de gestiune a Președintelui și a Biroului Executiv pentru toate operațiunile efectuate in anul calendaristic 2015;

 2. Alegerea noii Conduceri a Sindicatului, datorită faptului ca va expirat cei 4 ani de mandat.

Se supun analizei membrilor de sindicat conținutul următoarelor documente:

 1. a) Bilanțul, contul rezultatului exercițiului, notele aferente bilanțului;

 2. b) Raportul de gestiune al Președintelui de Sindicat;

 3. c) Raportul expertului contabil.

 4. Alegerea unor membrii în Comisia de cenzori.

 5. Alegerea unor membrii în Comisia juridică și de disciplină conform art. 22 din Statut

 6. Depunerea CV-urilor pentru candidații se va face până la data de 01 martie 2016, la sediul Sindicatului ( punctul de lucru din Str. D. I. Mendeleev 36-38, etj. 2, sector 1, Bucuresti).

Avocatul Poporului analizează o posibilă sesizare a Curții Constituționale în cazul pensiilor militare

Avocatul Poporului a fost sesizat de către sindicaliştii din poliţie, care sunt nemulţumiţi de prevederile ordonanţei 57. Reprezentanţii Sindicatului Naţional Uniunea Poliţiștilor UNIPOL spun că ordonanţa 57 care a intrat în vigoare la începutul anului este discriminatorie, transmite România TV .

Victor Ciorbea

Reprezentanţii  Sindicatului  UNIPOL  au  solicitat  Avocatului  Poporului  sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2015  prin care au  fost  operate  modificări  asupra  Legii  nr.  223/2015  privind  pensiile  militare  de  stat.

Sindicaliştii au înaintat o nouă cerere în care susţin că O.U.G.  nr. 57/2015 este neconstituţională. Aceştia consideră,  între  altele,  că  nu  se  justifică  urgenţa  adoptării  actului  normativ,  act  care  aduce  atingere  dreptului  fundamental  la  pensie.

În  plus,  reprezentanţii UNIPOL au opinat că O.U.G. nr 57/2015 este discriminatorie, deoarece în privinţa altor categorii profesionale similare (magistraţi, personal aeronautic civil, membri ai corpului diplomatic și consular) nu au intervenit modificări, aceste categorii  bucurându-se de un cuantum mai mare al pensiei.

Avocatul  Poporului  a  declarat  că  va analiza cererile depuse de sindicalişti şi va decide dacă se impune sesizarea Curţii Constituţionale.

Sursa: România TV

Sindicatul UNIPOL a solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 57/2015

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamnele Ileana Frimu și Elena Anghel, consilieri, s-au întâlnit ieri cu delegația Sindicatului Național Uniunea Polițiștilor UNIPOL, compusă din domnii Marius Idiță, președinte, Nicolae Cotolea, vicepreședinte și Ioan Morariu, avocat.

Reprezentanții Sindicatului UNIPOL au solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 prin care au fost operate modificări asupra Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Membrii delegației, în calitate de reprezentanți și ai Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii (din partea căreia a fost depusă deja o petiție), au înaintat o nouă cerere în care susțin că O.U.G. nr. 57/2015 este neconstituțională. Sindicaliștii consideră, între altele, că nu se justifică urgența adoptării actului normativ, act care aduce atingere dreptului fundamental la pensie. În plus, reprezentanții UNIPOL au opinat că O.U.G. nr 57/2015 este discriminatorie, deoarece în privința altor categorii profesionale similare (magistrați, personal aeronautic civil, membri ai corpului diplomatic și consular) nu au intervenit modificări, aceste categorii bucurându-se de un cuantum mai mare al pensiei.

Avocatul Poporului a declarat că petițiile depuse pe această temă vor fi analizate în conformitate cu prevederile Constituționale, legale și competențele instituției.

Matei Vîrtosu                                                                                                                                      12 februarie 2016
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI

Comunicate de presă Avocatul Poporului

keep looking »
Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

 •  

  dsc01808 dsc01849 dsc01850 dsc01877 dsc01880 dsc01898 dsc01899 dsc01909